Vpiši iskalni niz

Pravilnik nagradne igre

1. Organizator


Sodelovanje v nagradni igri „OPTOMED PODARJA SONČNA OČALA “ (v nadaljevanju "sodelovanje v nagradni igri") poteka v organizaciji družbe OPTOMED optometrija in trgovina d.o.o, Stara cesta 16, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju "organizator").

 

2. Privolitev


S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja, posamezni udeleženec pa v smislu 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 soglaša, da organizator za namene izvedbe nagradne igre obdeluje osebne podatke udeleženca (zbira podatke o imenu, priimku, profilu uporabnika na socialnem omrežju).

 

3. Namen


Namen nagradne igre je promocija optometrične dejavnosti ter dejavnosti trgovine organizatorja, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

 

4. Trajanje


Nagradna igra traja od dne 24.4.2023 od 10.30 ure dalje do dne 13.5.2023 do 21:00 ure.

 

5. Sodelujoči


V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja ter izpolni vse tako določene pogoje za sodelovanje.

 

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kolikor sodelujoči ob sodelovanju v nagradni igri ne navede svojega pravega imena ter priimka, organizator ni dolžan iskati pravega imena in priimka sodelujočega in lahko v tem primeru izbere naslednjega nagrajenca.

 

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@optomed.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 

6. Potek nagradne igre


Sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da

  1. Všečka profil organizatorja "ocesni_center_optomed" na spletni platformi Instagram ali Facebook.
  2. Všečka objavo "OPTOMED PODARJA SONČNA OČALA "
  3. Označiti vsaj enega prijatelja - drugega uporabnika na spletni platformi Instagram ali Facebook pod objavo iz 2. točke prvega odstavka tega člena.


Izmed tistih, ki bo sodelovali v nagradni igri v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja dne 13.5.2023 izžrebala sodelujočega, ki bo zmagal v nagradni igri - nagrajenca (naključnega sodelujočega v nagradni igri) ter ga najkasneje do dne 15.5.2023 obvestila o tem, da je osvojil nagrado preko zasebnega sporočila na platformi Instagram.

 

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja, ki jih organizator izbere sam.

 

7. Nagrade


Nagrada za nagrajenca so sončna očala po izbiri nagrajenca, pri čemer lahko nagrajenec izbira med sončnimi očali naslednjih znamk: Guess, Adidas, Diesel ali H1N1, Carrera, Tommy Hilfiger, največ do vrednosti navedene v naslednjem odstavku.


Vrednost nagrade znaša 150,00 EUR (skupaj z DDV).

 

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Kolikor izbrana sončna očala presegajo vrednost nagrade, lahko nagrajenec vseeno izbere ta sončna očala, če presežek nad vrednostjo iz prejšnjega odstavka dopolni v denarju.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati in do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma zunaizakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji).

Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad


Nagrajenec bo nagradah obveščeni z obvestilom preko zasebnega sporočila na platformi Instagram ali Facebook v roku določenem v 6. točki teh pogojev. Nagrajenci bodo lahko objavljeni tudi na časovnici ali storyu Instagram s strani organizatorja. Nagrajenci izrecno dovoljujejo takšno objavo svojega imena in priimka, za kar ne bodo zahtevali nadomestila. Nagrajenec se mora nagrado sprejeti najkasneje v treh dneh od prejema zasebnega sporočila na Instagramu ter posredovati svoj kontaktni telefon, sicer se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in organizator ni dolžan podeliti nagrade z 7. točke teh pogojev.


9. Obdavčitev nagrad


Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

 

10. Škoda in višja sila


Posamezni sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

 

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

11. Varovanje osebnih podatkov


Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • objave in obveščanja nagrajencev;
  • podelitve nagrad;

 

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

 

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.


12. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani uporablja pa se slovensko pravo.